TABLOLARIN DOLDURULMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR


1.    Kurum istenilen ve ek formlarda formatı belirtilen bilgilerin dışında gerekli gördüğü her türlü ek bilgi ve belgeyi lisans sahibi tüzel kişilerden isteyebileceği gibi tüzel kişi yetkililerini görüşmeye de çağırabilir.
2.    Ekte verilen tablolar, doldurulmasını takiben hem elektronik ortamda, hem de çıktılar halinde her sayfası kaşelenip yetkili(ler) tarafından imzalandıktan sonra Kuruma gönderilir. Düzenlenen tablolarda ve çıktılarda: Şirket adı, şirket yazışma, e-posta ve web adresi, bağlantı kurulacak sorumlu yetkili adı, soyadı ve unvanı; tabloları düzenleyen yetkili veya yetkililerin adı, soyadı, unvanı, telefonu, faksı ve e-mail adresi yer alır. Elektronik ortamda gönderilen dosyalar gönderilmeden önce aşağıdaki şekilde isimlendirilmelidir:

[faaliyet alanı]-[şirket adı]-[yıl].xls

Örnek:
   Depolama-BOTAŞ-2010.xls   

3.    Hazırlanan Excel dosyalarında, bazı hücreler, diğer hücrelere yapılan veri girişleri sonucu formüllerle hesaplanmakta olup; bu hücrelerde herhangi bir değişiklik yapılmaması gerekmektedir.
4.    Mali tablolarda yer alan bilgilerin en iyi şekilde ve süratle kullanılabilmesi için bu tabloların anlaşılabilir, güvenilir, karşılaştırılabilir olması ve zamanında düzenlenmesi esas olup, farklı tablolarda aynı isim altında yer alan bilgiler tutarlı olmalıdır. Mali tabloların ilgili faaliyet için çalışmayan hesaplarına ait satırları silinmemeli ve -tablolarda veya tablo altlarında özel belirleme olmadıkça- tablolara yeni satırlar eklenmemelidir.
5.    Mali tabloların düzenlenmesinde, Tekdüzen Hesap Planı ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerine, daha sonra yayımlanacak muhasebe standartlarına uyulur. Düzenlenen bu tablolardan, bilanço ve gelir tablosu dipnotları ve ilişikleri ile birlikte temel mali tabloları, diğerleri ise ek mali tabloları oluşturur. Bu tabloların tamamı gerekli onayları içermelidir.
6.    Metreküp (m3), 1,01325 bar mutlak basınç ve 15oC sıcaklıkta bir metre küp hacim kaplayan doğal gaz miktarını ifade eder. Doğal gaz miktarının enerji bazında hesaplanması için; 9155 kcal/m3 üst ısıl değer esas alınarak 1m3 = 10,64 kWh kullanılır.
7.    4646 Sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu'nun 7. Maddesi (c) bendi ve Geçici 1. ve 2. Maddeleri ile Bakanlar Kurulu'nun 02/05/2002 tarih ve 2002/3938 Sayılı Kararı uyarınca; Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş., toptan satış, depolama ve iletim faaliyetlerine ilişkin muhasebe ayrışımı kapsamında belirtilen faaliyetlere göre ayrıştırılmış olarak tabloları dolduracaktır.
8.    Lisans sahibi tüzel kişiler, yürütmekte oldukları doğal gaz piyasa faaliyetlerinin (Toptan satış, iletim, depolama, şehir içi dağıtım, LNG ve CNG iletim ile LNG ve CNG satış.), her biri için ayrı ayrı olmak üzere; 2008 yılı ve 30.09.2009 tarihi itibariyle gerçekleşme, 2009 yılı gerçekleşme tahmini (GT) ve 2010 yılına ilişkin programlanan (P) verilerini, bazı tablolarda özel dönemlere ilişkin verileri eksiksiz olarak doldurarak, elektronik ortamda ve basılı çıktı halinde, en geç 31 Ekim 2009 tarihi mesai saati bitimine kadar Kurum evrakına teslim eder. 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin ikinci alt bendinde yer alan "Birden fazla lisansa sahip olan aynı tüzel kişi veya aynı faaliyeti birden fazla tesiste yürüten tüzel kişiler, lisansa tabi her faaliyet veya tesis için ayrı ayrı muhasebe kayıtları tutmak zorundadır." hükmü uyarınca, lisansa tabi tüzel kişilerin farklı faaliyetlere ilişkin lisanslarının bulunması halinde her bir faaliyet için ilgili tablolar ayrı ayrı doldurulur.
9.    Kurumun yaptığı ihale sonucu şehir içi doğal gaz dağıtım lisansı alan dağıtım şirketleri "iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri" bedeli önerisinde bulunacaklardır. Ayrıca lisans verilme tarihinden itibaren ilk 5 (beş) yıllık süresi bitenler   "abone bağlantı bedeli" önerisinde bulunacaklar, ancak Birim Hizmet ve Amortisman Bedeli ve Taşıma Bedeli tarife teklifleri tablosunu doldurmayacaklardır.  Lisans verilme tarihinden itibaren ilk 8 (sekiz) yıllık süresi bitenler ise tarife teklifleri ile ilgili tüm tabloları dolduracaklardır.
10.    T.C. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirilen BURSAGAZ-Bursa Şehir içi Doğal Gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. ve ESGAZ - Eskişehir Doğal gaz Dağıtım Ticaret ve Taahhüt A.Ş. abonelere uygulanacak olan birim hizmet ve amortisman bedeline yönelik tarife teklifinde bulunmayacaklardır. Ancak taşıma bedeli, abone bağlantı bedeli ve "iç tesisat proje onay, kontrolörlük, test ve işletmeye alma işlemleri" bedeli önerisinde bulunacaklardır.
11.    Şehiriçi Dağıtım Şirketlerinin, ilgili dönem içinde taşıma hizmeti almış olan müşterilerine ilişkin bilgilerin detayını "taşıma" tablosuna eksiksiz olarak yazmaları gerekmektedir.
12.    Lisansı kapsamında herhangi bir faaliyette bulunmayan lisans sahibi tüzel kişiler bu durumlarını aynı dönem sonlarında Kuruma bildirmek zorundadır.
13.    Tablolarda gerçekleşen yıllara ilişkin olarak belgelenemeyen gelir-giderlere yer verilmeyecektir.
14.    Bilgilerin eksik, yanıltıcı veya zamanında verilmemesi durumunda, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu maddesi kapsamında işlem yapılacaktır.
15.    Gerektiğinde ilave bilgi ve açıklama için: 0312-287 25 60 santral telefonunun;

301 dahilisinden veya merturk@epdk.org.tr e-posta adresinden Mehmet ERTÜRK'e -Enerji Uzmanı-
449 dahilisinden veya bhayaloglu@epdk.org.tr e-posta adresinden Bülent HAYALOĞLU'na -Enerji Uzmanı-
323 dahilisinden veya oyardimci@epdk.org.tr e-posta adresinden Okan YARDIMCI'ya -Enerji Uzman Yardımcısı-
377 dahilisinden veya kkalaycioglu@epdk.org.tr e-posta adresinden Koray KALAYCIOĞLU'na -Enerji Uzman Yardımcısı-

başvurulabilir.
< Geri